Podmienky vrátenia tovaru do 60 dní

Venda.sk

MEGA výprodej - likvidace cen
Venda.sk
Podmienky vrátenia tovaru do 60 dní

Podmienky vrátenia tovaru do 60 dní

1. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Tieto podmienky upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami zmluvy o poskytovaní služby "Možnosť vrátiť tovar do 60 dní" (ďalej len "služba"), kedy na jednej strane je spoločnosť bonusshop sro, IČO 51423529, DIČ 2120692882, so sídlom Karpatské námestie 10A, 831 06 bratislava, Slovenská republika, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, odd. Sro, vl.č.129751 / B (ďalej len "poskytovateľ") a na strane druhej je objednávateľ (ďalej len "objednávateľ"), pričom tieto podmienky sa uplatnia na všetky transakcie týkajúce sa tejto služby.
Zmluva o poskytovaní služby je uzavretá vtedy, keď objednávateľ spolu s vybraným tovarom, potvrdí v tzv. Košíku aj službu.

2. POPIS SLUŽBY

Poskytovateľ zaručuje objednávateľovi, že mu umožní vrátenie výrobku bez udania dôvodu do 60 dní od doručenia objednávky, a to za podmienok uvedených nižšie, ak o toto vrátenie objednávateľ požiada, tj. Využije službu, v lehote stanovenej nižšie.

3. PODMIENKY VYUŽITIA SLUŽBY

Poskytovateľ je povinný poskytnúť službu, teda poskytnúť objednávateľovi možnosť vrátenia zakúpeného výrobku bez udania dôvodu v lehote viď nižšie, iba ak:

 • Objednávateľ objedná službu v termíne, kedy je táto služba ponúkaná;
 • Objednávateľ uhradí službu riadne a včas;
 • Objednávateľ neodstúpi od zmluvy na kúpu tovaru, ktorého sa služba týka, pred uplatnením služby;
 • Objednávateľ uplatní službu najneskôr 60. deň od doručenia tovaru;
 • Objednávateľ nijako nepoškodí tovaru, ktorého sa služba týka, ani inak neoprávnene (oi. V rozpore s pravidlami riadneho používania tovaru stanovenej výrobcom) nebude s tovarom manipulovať;
 • Objednávateľ preukáže nárok na službu číslom objednávky obsahujúceho príslušné tovary a s ním súvisiace službu;
 • Objednávateľ predloží poskytovateľovi tovar v stave "dobré" (pozri definíciu nižšie);
 • Tovar určený na starostlivosť o telo alebo k hygiene musí byť nepoužitý s neporušeným obalom.

 

V prípade, že objednávateľ splní podmienky, za ktorých môže službu využiť, bude mu vrátená celá cena tovaru podľa bodu 5. týchto podmienok. V prípade, že objednávateľ - uplatní službu a požiada o vrátenie výrobku v stave zlé alebo znehodnotené, potom objednávateľovi bude ponúknutý len spätný odber po tom, čo objednávateľ uhradí poplatok za znehodnotené tovar stanovený poskytovateľom.


DEFINÍCIA STAVOV TOVARU
DOBRÉ
 • Tovar má kompletné príslušenstvo, ktoré bolo dodané poskytovateľom spolu s ním (hlavne. Káble, stojan, diaľkové ovládanie, manuál v slovenskom jazyku, poskytnuté darčeky atď.); a
 • Tovar nenesie známky používania; a
 • Tovar je vrátane obalového materiálu, ktorý nesie známky bežného rozbalení tovaru.
 • Tovar určený na starostlivosť o telo alebo k hygiene musí byť nepoužitý s neporušeným obalom.
ZLÉ
 • Tovar nesie známky používania; a / alebo
 • Tovar je nekompletný; a / alebo
 • Tovar je nadmerne opotřené a / alebo nesie poškodenie, ktoré je ľahko opraviteľné a po tejto oprave môže plniť svoju funkciu v plnom rozsahu; a / alebo
 • Tovar neobsahuje spotrebný materiál v plnej kapacite.
ZNEHODNOTENÉ
 • Tovar je poškodené a nemôže plniť svoju funkciu v plnom rozsahu; a / alebo
 • Tovar je zásadne nekompletné a nemožno ho preto plne užívať

4. VRÁTENIE CENY SLUŽBY

V prípade, že je objednávateľom spotrebiteľ, má právo od zmluvy na poskytovanie služby odstúpiť v zmysle ust. § 1829 občianskeho zákonníka, ale v takom prípade musí vydať aj všetky bezdôvodné obohatenie späť poskytovateľovi najneskôr v moment odstúpenia.

5. VRÁTENIE CENY TOVARU

V prípade, keď objednávateľ splní všetky poskytovateľove podmienky služby pre vrátenie výrobku, poskytovateľ vráti bez zbytočného odkladu po splnení podmienok služby objednávateľovi kúpnu cenu výrobku na bankový účet.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 10.2.2021.