Obchodné podmienky

Venda.sk

MEGA výprodej - likvidace cen
Venda.sk
Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Návštěvou webu www.venda.sk potvrzujete, že jste si vědomi všech níže uvedených skutečností a podle těchto skutečností budete také postupovat. Podmínky se vztahují na všechny osoby, které užívají portál www.venda.sk a nabývají platnosti a účinnosti jejich zveřejněním.


Podmínky užití portálu

obchodní společnosti Tradecom International s.r.o., IČ 45530319, se sídlem Karpatské námestie 10A, 83106 Bratislava, pro prodej zboží a služeb prostřednictvím slevového portálu venda.sk

Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa pred uzavretím zmluvy oboznámiť s týmito VOP, ktorých neoddeliteľnou Súčasť tvoria oznámenia pred uzavretie zmluvy, Reklamačný poriadokPodmienky ochrany osobných údajov a Zpôsob dopravy, a že s nimi výslovne súhlasí, a to v znení platné a účinné v momente odoslania objednávky.


1. DEFINICE/VÝKLADOVÁ PRAVIDLA

Pro účel těchto podmínek užití mají následující výrazy psané s velkým počátečním písmenem níže uvedený význam:

"Cenou" se rozumí cena za koupi zboží/služby vystaveného Dodavatelem;

"Občanským zákoníkem" se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., v platném znění;

"Podmínkami" se rozumí tyto podmínky užití;

"Portálem" se rozumí webový portál hromadného nakupování na internetové stránce www.venda.sk provozovaný Provozovatelem, na němž Dodavatelé nabízí své zboží a/nebo služby za zvýhodněných finančních nebo i jiných podmínek;

"Provozovatelem" se rozumí obchodní společnost Tradecom International s.r.o., IČ 45530319, se sídlem Karpatské námestie 10A, 83106 Bratislava, zapsaná v obchodním rejstříku vedená u Městského soudu Bratislava III, Vložka číslo: 129751/B, která (mimo jiné) v rámci své podnikatelské činnosti (i) provozuje a spravuje Portál a (ii) zprostředkovává uzavření Zprostředkovaných smluv mezi Dodavatelem a Zákazníkem;

"Objednávkou" se rozumí doklad, který je důkazem o uzavření Zprostředkované smlouvy a umožňuje Zákazníkovi zaplacení Ceny. Oproti zaplacení Ceny bude Zákazníkovi předáno předmětné zboží a/nebo poskytnuta předmětná služba;

"Stranou" se rozumí Dodavatel a Zákazník nebo kdokoli z nich;

"Uživatelem" se rozumí Zákazník či jiná osoba využívající Portál;

"Dodavatelem" se rozumí právnická nebo fyzická osoba, která prostřednictvím Portálu s využitím zprostředkovatelských služeb Provozovatele nabízí třetím osobám k prodeji své zboží a/nebo služby za zvýhodněných finančních nebo i jiných podmínek;

"Zákazníkem" se rozumí třetí osoba, která uzavřela s Dodavatelem Zprostředkovanou smlouvu; a

"Zprostředkovanou smlouvou" se rozumí smlouva uzavíraná mezi Dodavatelem a Zákazníkem, kterou Dodavatel prodává Zákazníkovi na zboží a/nebo na využití služby;
"Formulář pro vrácení" obsahuje informace, které jsou potřebné pro vyřízení reklamací, vrácení zboží apod.
1. Pojmy definované v těchto Podmínkách v množném čísle mají shodný význam i v jednotném čísle a naopak.

2. Nadpisy užívané v těchto Podmínkách se vkládají pouze pro přehlednost a při výkladu těchto Podmínek nebudou brány v úvahu.

 

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Provozovatel pronajímá Portál a poskytuje související služby Dodavateli a vyvíjí činnost k tomu, aby Dodavatel měl možnost prostřednictvím Portálu uzavírat se Zákazníky Zprostředkované smlouvy.

2. Podmínky upravují práva a povinnosti Uživatelů při vstupu na Portál a dalším používání Portálu, jakož i další související právní vztahy.

3. Uživatel vstupem na Portál, vyplněním registračního formuláře či potvrzením objednávky stvrzuje, že se seznámil s aktuálním zněním Podmínek a zavazuje se jimi řídit.

4. Těmito Podmínkami se rovněž řídí právní vztahy mezi Provozovatelem a Zákazníkem vzniklé v přímé souvislosti se zprostředkováním uzavření Zprostředkované smlouvy. Těmito Podmínkami se dále řídí záležitosti výslovně uvedené v těchto Podmínkách týkající se uzavírání Zprostředkovaných smluv mezi Dodavatelem a Zákazníkem, jakož i úhrada Ceny, odpovědnost za vady a za škodu.

5. Těmito Podmínkami se však neřídí ostatní práva a povinnosti Stran vzniklá uzavřením Zprostředkované smlouvy resp. právní vztahy mezi Dodavatelem a Zákazníkem založené Zprostředkovanou smlouvou, jakož i další právní vztahy vzniklé v souvislosti s ní.

6. Provozovatel dále upozorňuje Zákazníka, že Dodavatel vylučuje vzhledem ke svým nabídkám v souladu s § 1740 odst. 3 občanského zákoníku přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.

7. Provozovatel může Podmínky jednostranně měnit či doplňovat. Provozovatel informuje Uživatele o změně Podmínek na Portálu, případně jiným vhodným způsobem tak, aby se s aktuálním zněním Podmínek Uživatel mohl bez nepřiměřených obtíží seznámit. Podmínky nabývají účinnosti okamžikem jejich zveřejnění na Portálu.

8. Provozovatel si sjednal se Zákazníkem, že v právních vztazích mezi Provozovatelem a Zákazníkem vzniklých v přímé souvislosti se zprostředkováním uzavření Zprostředkované smlouvy se nebude přihlížet k obchodním zvyklostem dle § 558 odst. 2 občanského zákoníku. K obchodním zvyklostem dle § 558 odst. 2 občanského zákoníku se nebude přihlížet ani v právních vztazích mezi Dodavatelem a Zákazníkem, ledaže se Dodavatel se Zákazníkem dohodne jinak.


3. POUŽITÍ PORTÁLU

1. Přístup na Portál a používání Portálu jsou bezplatné. Uživatel nese však náklady vzniklé mu v souvislosti s realizací přístupu na Portál a s používáním Portálu (tj. zejména náklady na internetové připojení aj.).

2. Provozovatel není účastníkem smluvních vztahů mezi Zákazníkem a Dodavatelem. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za splnění povinností ze Zprostředkované smlouvy ani nenese odpovědnost za případnou škodu vzniklou Zákazníkovi na základě nebo v souvislosti se Zprostředkovanou smlouvou.

3. Provozovatel pronajímá Portál Dodavatelům, a nenese odpovědnost za případnou závadnost obsahu či vzhledu materiálů zveřejňovaných Dodavateli na Portálu. Provozovatel se zavazuje zveřejňovat údaje o zboží a/nebo o službách nabízených prostřednictvím Portálu Dodavatelem na Portálu tak, jak je Provozovatel obdrží od Dodavatele. Provozovatel tudíž neodpovídá za úplnost, přesnost, pravdivost materiálů zveřejňovaných na Portálu ani za případné nekalosoutěžní jednání Dodavatele prostřednictvím Portálu nebo porušení osobnostních nebo autorských nebo jiných práv duševního vlastnictví (zejména porušení ochranných známek jakýmikoliv třetími osobami).

4. Ceny uvedené na Portálu jsou konečné s DPH.

5. Provozovatel neodpovídá za případné škody vzniklé v souvislosti s užitím informací zveřejněných na Portálu.

6. Provozovatel nezaručuje nepřerušený přístup na Portál, ani nezávadnost a bezpečnost Portálu. Provozovatel neodpovídá za škodu způsobenou Uživateli při realizaci přístupu a při užívání Portálu, včetně případné škody vzniklé při stahování dat zveřejněných na Portálu, škody způsobené přerušením provozu, poruchou Portálu, počítačovými viry, škodu v důsledku ztráty dat, zisku, neoprávněného přístupu k datům Uživatele.

7. Kliknutím na některé odkazy na Portálu může dojít k opuštění Portálu a k přesměrování na webové stránky třetích stran.

8. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv omezit či ukončit přístup Uživatele na Portál.

9. Uživatel nese odpovědnost za veškerou škodu vzniklou neoprávněným zásahem Uživatele do Portálu či systému, který realizuje přenos dat z Portálu třetím osobám.

10. Provozovatel je oprávněn měnit vzhled, jakož i formu a uspořádání Portálu bez omezení a předchozích oznámení.

11. Recenzi stránek nebo produktu může vytvořit každý Uživatel Portálu dle § 5a odst. 5 zák. č. 634/1992 Sb. Nedochází k ověření recenzí.


4. UZAVÍRÁNÍ ZPROSTŘEDKOVANÉ SMLOUVY

1. Dodavatel prostřednictvím prezentace svého zboží a/nebo svých služeb, jakož i Ceny na Portálu umožňuje Zákazníkům podávat návrhy na uzavření Zprostředkované smlouvy.

2. Zákazník je oprávněn podávat návrh na uzavření Zprostředkované smlouvy pouze tehdy, pokud vyslovil souhlas s aplikací těchto Podmínek.

3. V rámci podání návrhu na uzavření Zprostředkované smlouvy se Zákazník zavazuje zvolit některý z nabízených způsobů úhrady Ceny.

4. Zprostředkovaná smlouva je uzavřena okamžikem, kdy Provozovatel informuje Zákazníka elektronickou cestou, že návrh na uzavření Zprostředkované smlouvy Zákazníkem byl přijat, přičemž takové přijetí bude spočívat v zaslání Objednávky společně s těmito podmínkami ve formátu PDF a Formulářem pro vrácení ve formátu PDF na e-mailovou adresu Zákazníka, kterou Zákazník Provozovateli předem sdělil. V tomto oznámení Provozovatel uvede zvolený způsob úhrady Ceny.

5. Zákazník prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Dodavatel je schopen prodat jím nabízené služby a/nebo zboží za zvýhodněných finančních nebo i jiných podmínek výlučně za předpokladu, že návrh na uzavření Zprostředkované smlouvy bude podán určitým počtem Zákazníků po dobu platnosti nabídky. Proto v případě, že po dobu platnosti nabídky nebude tento návrh podán dostatečným počtem Zákazníků, budou marným uplynutím doby platnosti odmítnuty návrhy na uzavření Zprostředkované smlouvy s tím, že se Zájemce zavazuje prostřednictvím Provozovatele vrátit zaplacené Ceny dle zaniklých Zprostředkovaných smluv.

6. Provozovatel bude bez zbytečného odkladu informovat o skutečnosti, že nastala skutečnost dle předchozího odstavce, a to zveřejněním oznámení na Portálu a zasláním e-mailu všem Zákazníkům, kteří podali návrh na uzavření Zprostředkované smlouvy.


5. CENA

1. Podáním návrhu na uzavření Zprostředkované smlouvy se Zákazník zavazuje uhradit Cenu v celé výši, a to způsobem zvoleným v návrhu na uzavření Zprostředkované smlouvy. Zákazník bere na vědomí, že do doby úhrady Ceny nemá nárok na převzetí zboží a/nebo služeb.

2. Zákazník se zavazuje uhradit Cenu bez zbytečného odkladu dle pokynů Provozovatele. Pro případ, že by Zákazník provedl úhradu Ceny opožděně, se Zákazník a Provozovatel dohodli, že Provozovatel není povinen zaplacenou Cenu vracet, pokud Zákazník bude akceptovat návrh na uzavření jiné Zprostředkované smlouvy; v takovém případě se Provozovatel zavazuje předmětné finanční prostředky přiřadit na úhradu Ceny dle této jiné Zprostředkované smlouvy.

3. Provozovatel prohlašuje, že je na základě dohody s Dodavatelem oprávněn inkasovat Cenu v plné výši.

4. Původní cena (na webu typicky vyobrazena v rámci informování o slevě jako přeškrtnutá) znamená nejnižší cenu za posledních 30 dní před zlevněním, za niž předmětné zboží / službu Venda nabízela na svém portálu.

5. V případě, že Zákazník uzavře Zprostředkovanou smlouvu a zvolí úhradu Ceny předem na bankovní účet, avšak neuhradí Cenu ani ve lhůtě 1 měsíce od uzavření Zprostředkované smlouvy, aniž by předtím platně odstoupil od smlouvy, uhradí Provozovateli paušální poplatek ve výši 150,- Kč za náklady s uzavřením Zprostředkované smlouvy a rezervací jejího předmětu po uvedenou dobu, a to do 5 dnů od uplynutí lhůty dle tohoto odstavce.

6.  V případě, že Zákazník uzavře Zprostředkovanou smlouvu a zvolí úhradu Ceny dobírkou, avšak neuhradí Cenu ani ve lhůtě 1 měsíce od uzavření Zprostředkované smlouvy, aniž by předtím platně odstoupil od smlouvy, uhradí Provozovateli paušální poplatek ve výši 300,- Kč za náklady s uzavřením Zprostředkované smlouvy, poštovné a rezervací jejího předmětu po uvedenou dobu, a to do 5 dnů od uplynutí lhůty dle tohoto odstavce.

7. V případě prodlení s úhradou Ceny delším jak 10 dnů je Provozovatel oprávněn zaslat Zákazníkovi jedenkrát měsíčně výzvu k zaplacení. Zákazník uhradí Provozovateli za každou odeslanou výzvu k zaplacení smluvní poplatek ve výši 500 Kč.

 

6. ODPOVĚDNOST ZA VADY

1. Dodavatel je odpovědný za právní i faktické vady zboží a/nebo poskytnutých služeb. Zákazník je oprávněn vady reklamovat u Provozovatele.

2. Zákazník prohlašuje, že si je vědom, že Provozovatel jako osoba zprostředkovávající uzavření Zprostředkované smlouvy nenese odpovědnost za jakékoli vady na zboží a/nebo poskytnutých služeb.

3. Nároky z odpovědnosti za vady (práva z vadného plnění) je Zákazník oprávněn uplatnit u Dodavatele ve lhůtách a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy České republiky.

 

7. AUTORSKÁ PRÁVA

1. Provozovatel je vlastníkem Portálu.

2. Portál je autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění. Provozovatel vykonává veškerá majetková práva vztahující se k Portálu.

3. Obsah Portálu nelze uchovávat, upravovat, šířit ani k němu vykonávat jiná majetková práva, ledaže k takovému jednání udělil Provozovatel předem písemný souhlas.


8. PRÁVA A POVINNOSTI UŽIVATELE

1. Uživatel vůči Provozovateli prohlašuje a zaručuje, že:
a. (a) je plně způsobilý k právním úkonům, a to zejména s ohledem na svůj věk, nebo je zastoupen zákonným zástupcem,
b. (b) veškeré údaje, které poskytuje Provozovateli, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné,
c. (c) se před zahájením užívání Portálu důkladně seznámil s těmito Podmínkami, a že těmto Podmínkám zcela rozumí a souhlasí s nimi.

2. Uživatel je povinen při užívání Portálu dodržovat právní předpisy České republiky, je povinen vždy respektovat práva Provozovatele i třetích osob, zejména při nakládání s autorskými díly a jinými předměty práv duševního vlastnictví. Uživatel zejména nesmí:
a. (a) užívat Portál v rozporu s těmito Podmínkami,
b. (b) komerčně užívat kterékoli části Portálu způsobem způsobilým poškodit Provozovatele a/nebo Zájemce,
c. (c) získávat přihlašovací jména a/nebo hesla jiných Uživatelů,
d. (d) zneužívat, blokovat, modifikovat či jinak měnit jakoukoliv součást Portálu, nebo se i jen pokusit narušit stabilitu, chod nebo data Portálu,
e. (e) používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz Portálu. Portál je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních Uživatelů nebo Provozovatele a který je v souladu s jeho určením.

3. Uživatel se, bez ohledu na jiná ustanovení těchto Podmínek, zavazuje, že:
a. (a) nebude používat Portál, pokud by jeho použitím ze strany Uživatele došlo k porušení právních předpisů,
b. (b) pokud je mu méně než 18 let, nebude používat takové služby Portálu, u nichž je podmínkou pro užívání minimální věk 18 let, přičemž takové služby jsou označeny symbolem „18+" nebo jiným symbolem shodného významu.

 

9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Zákazník je oprávněn odstoupit od s Provozovatelem a od Zprostředkované smlouvy ve lhůtě 14 dnů od jejího uzavření a převzal-li si zboží, ode dne převzetí zboží a je-li zboží zasíláno po částech, od převzetí poslední dodávky zboží. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud Zákazník v jejím průběhu odešle oznámení o odstoupení Provozovateli nebo Dodavateli. Formulář pro vrácení je mimo jiné přístupný na Portálu. Zákazník je spolu s odstoupením povinen vrátit zboží, které obdržel.

2. V případě odstoupení nese Zákazník náklady spojené s navrácením zboží.

3. Pokud Zákazník odstoupí od smlouvy v souladu s Podmínkami, vrátí Provozovatel Zákazníkovi bez zbytečného odkladu, nejpozději do14 dnů ode dne, kdy Provozovateli došlo příslušné oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které od Zákazníka obdržel v souvislosti s předmětnou smlouvou. Provozovatel platbu Zákazníkovi vrátí převodem na bankovní účet uvedený Zákazníkem.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

3. Uživatel tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

4. Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti s Portálem se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byly přístup a užití Portálu realizovány.

5. Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení Podmínek neplatným nebo neúčinným, namísto takového neplatného ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení Podmínek.

6. Provozovatel neodpovídá za chybně uvedené údaje Zákazníkem v objednávce či odstoupení (např. chybně vyplněná emailová adresa). V případě, že v důsledku takových chybně uvedených údajů vznikne Zákazníkovi škoda, Provozovatel za ni neodpovídá.

7. Provozovatel není stranou smluvních vztahů mezi Zákazníkem a Dodavatelem a nenese žádnou odpovědnost za splnění povinnosti ze Zprostředkované smlouvy Dodavatelem, ani nenese odpovědnost za případnou škodu vzniklou Zákazníkovi na základě Zprostředkované smlouvy nebo v souvislosti s ní.

8. Provozovatel nenese odpovědnost za poskytnuté služby nebo zboží Dodavatele, jejich množství a kvalitu. Veškeré reklamace je Zákazník povinen uplatnit přímo u Dodavatele. Dodavatel odpovídá za množství a kvalitu poskytnutého zboží a/nebo služeb v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy České republiky. Dodavatel odpovídá za informace týkající se zboží a služeb a jejich poskytnutí, které jsou uvedené na Portálu.

9. Provozovatel je držitelem certifikátu GOS a je zavázán Kodexem GOS Sdružení obrany spotřebitelů-Asociace, který je dostupný na níže uvedených webových stránkách. Platnost certifikátu GOS lze ověřit na webových stránkách SOS - Asociace (www.asociace-sos.cz/gos). Dodavatel není ve vztahu k Zákazníkovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

10. Pro poskytnutí dalších informací je tým zákaznické podpory Provozovatele Zákazníkům k dispozici každý všední den 8-12 a 12:30-16 hodin na čísle +420 226 210 524, na emailové adrese info@venda.sk nebo na on-line chatu.

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 2.4.2024

Pre nastavenie cookies kliknite tu.

Tento web používá soubory cookie.

Soubory cookie používáme k personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti. Informace o vašem používání našich stránek také sdílíme s našimi partnery v oblasti sociálních médií, reklamy a analýzy, kteří je mohou kombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které shromáždili při vašem používání jejich služeb

Zakázať všetko
Upraviť jednotlivo
Povoliť všetko